Informacje o świetlicy szkolnej.

Informacja o świetlicy szkolnej:
W Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie działa świetlica szkolna. Prowadzone zajęcia są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi, na które w roku szkolnym 2010/ 2011 zapisanych jest 78 uczniów w różnych przedziałach wiekowych od I do VI klasy szkoły podstawowej.
Cele i zadania świetlicy:

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.


Do zadań świetlicy należy:
organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
• rozwijanie samodzielności i samorządności;
• współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
Zajęcia prowadzone w świetlicy dostosowane są do wieku uczniów, ich możliwości intelektualnych i zainteresowań. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby dzieci czuły się w świetlicy akceptowane, obdarzamy je szacunkiem, ciepłem i życzliwością. Stworzyłyśmy warunki dając możliwości uczniom do rzeczywistych działań będących próbą własnych sił pozwalających jednocześnie poznać i zaakceptować swoje ograniczenia. Szansą realizacji tych działań są prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, organizowane konkursy. W naszej pracy staramy się odpowiadać oczekiwaniom uczniów nawiązując z nimi bliskie bezpośrednie kontakty, obdarowując ich, zaufaniem i uśmiechem. Wspomagamy w rozwijaniu tego, co posiadają najwartościowsze nie tylko w zakresie zdolności, talentów, umiejętności poznawczych, zainteresowań, ale również cech i przymiotów charakteru takich jak: koleżeńskość, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność.
Opiekunami świetlicy jest 2 nauczycieli: Katarzyna Zaborowska i Beata Marczewska.
Głównym, wyznaczonym miejscem w szkole na potrzeby świetlicy jest sala nr 5, lecz zajęcia odbywają się także w sali gimnastycznej, w sali komputerowej, a w razie pogody na boisku szkolnym.
Zajęcia odbywają się rano, od godziny 7.00 do 9.00 i najczęściej od godziny 11.45 do godziny 15.30.
Zajęcia poranne polegają na opiece sprawowanej nad uczniami, którzy przygotowują się do zajęć, grają w tenisa stołowego, w gry planszowe, gry komputerowe, a także oglądają bajki i filmy.
Natomiast popołudniu odbywają się zajęcia zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy szkolnej (literackie, techniczne, plastyczne, sportowe, umuzykalniające, a także zajęcia z origami).