REGULAMIN ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

REGULAMIN 
KORZYSTANIA  ZE ŚWIETLICY

Ś wietlica jest czynna od godziny 6.45 do godz. 14.30.
W świetlicy obowiązują magiczne słowa .
I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
L ubimy porządek i czystość.
I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
C hcemy chętnie pełnić dyżury.
A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.
A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o piękny język polski.
O dnosimy się do siebie uprzejmie i kulturalnie.
M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.