Komunikat!

Zgodnie z ostatnimi Rozporządzeniami MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zachodzą następujące zmiany w funkcjonowaniu naszej placówki:

  1. Od 18 maja 2020r. rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne w szkole

Od poniedziałku, 18 maja br. istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to zajęcia rewalidacyjne niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Zainteresowani rodzice mogą zgłosić udział dziecka poprzez kontakt telefoniczny ze szkołą i wypełnienie odpowiedniej ankiety. Jednocześnie pozostali rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do szkoły muszą wypełnić stosowne oświadczenie(wymóg MEN) . Ankietę i oświadczenie można uzyskać w formie papierowej w szkole, a  w formie elektronicznej od wychowawcy dziecka lub na stronie internetowej szkoły. Wypełnioną ankietę i oświadczenie należy złożyć w strefie interesanta w szkole lub przesłać w formie skanu  do wychowawcy (do 18.05. 2020r.)

  1. Od 25 maja 2020r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III

Za zgodą rodziców, istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III  w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Nauczanie zdalne nadal obowiązuje.  Zainteresowani rodzice mogą zgłosić udział dziecka poprzez kontakt telefoniczny ze szkołą i wypełnienie odpowiedniej ankiety. Jednocześnie pozostali rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do szkoły muszą wypełnić stosowne oświadczenie (wymóg MEN). Ankietę i oświadczenie można uzyskać w formie papierowej w szkole, a  w formie elektronicznej od wychowawcy dziecka lub na stronie internetowej szkoły.  Wypełnioną ankietę i oświadczenie należy złożyć w strefie interesanta w szkole lub przesłać w formie skanu do wychowawcy   (do 20.05.2020r.)

  1. Od 25 maja 2020 r. konsultacje dla uczniów klasy VIII

Na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca ósmoklasiści będą zdawać egzamin, zorganizowane zostaną dla nich konsultacje. Ich wymiar zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów, a ich harmonogram i zasady zostaną podane poprzez dziennik elektroniczny w osobnym komunikacie.

  1. Od 1 czerwca konsultacje dla pozostałych uczniów

Na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów będą się odbywały dobrowolne konsultacje dla uczniów wszystkich klas.  Ich  wymiar zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły, a harmonogram i zasady zostaną podane poprzez dziennik elektroniczny w osobnym komunikacie.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą zgodnie z Wytycznymi  GIS, MZ i MEN oraz z zachowaniem zasad sanitarnych.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Zaborowska

Dokumenty do pobrania:

Ankieta rewalidacja COVID 19

Ankieta_placówki_COVID 19 I-III

oświadczenie_rodzica_25.05 aktualne