Informacje o świetlicy szkolnej

Informacja o świetlicy szkolnej:
W Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie działa świetlica szkolna.
Prowadzone zajęcia, są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi, na które w roku szkolnym 2011/ 2012 zapisanych jest 69 uczniów:

 •  z klasy I- 9 osób,
 •  z klasy II- 12 osób, 
 • z klasy III- 12 osób,
 • z klasy IV- 14 osób,
 •  z klasy V- 12 osób,
 •  z klasy VI- 10 osób.

Opiekunami świetlicy jest 2 nauczycieli: Katarzyna Zaborowska i Beata Marczewska.

Świetlica w naszej szkole mieści się w sali nr 5.

Cele i zadania świetlicy:

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

Do zadań świetlicy należy:

• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
• rozwijanie samodzielności i samorządności;
• współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Zajęcia w świetlicy odbywają się rano, od godziny 6.45 do 9.00 i najczęściej od godziny 11.30 do godziny 15.30.

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 •  rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami i inne),
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, konkursy, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze)
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 •  kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu- „dokończ zdanie”),
 •  kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek),
 •  kształtujące ekspresję ruchową,
 •  zwiększające sprawność fizyczną,
 •  relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające).